Skargi i wnioski


Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko pracy: pielęgniarka/pielęgniarz

21‑01‑2021 12:32:26

 

 

Umowa o pracę – wymiar 1/2 etatu lub umowa zlecenie 20h tygodniowo

I Wymagania niezbędne:

 1. kandydat posiada wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 562 ze zm.),
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno- skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobry kontakt z dziećmi, umiejętność budowania relacji z dziećmi,
 2. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
 3. rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3,
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
 7. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,
 8. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami

 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 2. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci,
 3. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 4. pomoc w organizowaniu pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w żłobku,
 5. współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 6. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
 7. prowadzenie dokumentacji.

 

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – umowa o pracę na ½ etatu lub umowa zlecenie – (20 h tygodniowo).
 2. miejsce pracy: Żłobek Publiczny nr 2 ul. Wolności 39, 58-260 Bielawa.

 

V. Wymagane dokumenty (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. życiorys (CV),
 2. kopie świadectw pracy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych wymienionych w pkt. I, ust. 1,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach),
 5. oświadczenia kandydata:
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwa,
 • o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,
 • o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
 • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać  do 01.03.2021r. w Żłobku Publicznym Nr 2 w Bielawie, ul. Wolności 39, 58-260 Bielawa, w godzinach pracy placówki 6.00-16.00 lub na skrzynkę pocztową zlobek2@oswiata.bielawa.pl

 

 Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy   kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Placówek Oświaty z siedzibą przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa;

2)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie: adres: ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa: numer telefonu 74 64 52 207, e-mail: iod@oswiata.bielawa.pl;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz
w Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji zostaną przekazane do Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną akt;

 

7)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań związanych rekrutacją;

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl tel.:74 8328 753 fax: admin
, w dniu:  07‑01‑2021 15:09:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl tel.:74 8328 753 fax: admin
, w dniu:  07‑01‑2021 15:09:32
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 12:33:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie